บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จัดนำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ

บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด
24/18 หมู่9 ซอยรามอินทรา34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
063-282-4654
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
euakarntours@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เวียนเทียนกลางน้ำ...ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก พะเยา-น่าน-แพร่ 4วัน 2คืน

ทัวร์ในประเทศ เวียนเทียนกลางน้ำ...ประเพณีหนึ่งเดียวในโลก พะเยา-น่าน-แพร่ 4วัน 2คืน
6,900฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

พะเยา ตักบาตรข้าวเหนียว-ชมกว๊านพะเยา-นมัสการพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำ-วัดอนาลโย-ร่วมพิธีเวียนเทียนกลางน้ำประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่ไม่มีใครเหมือนในบรรยากาศที่สวยงามเต็มไปด้วยแสงประทีป
น่าน นมัสการพระธาตุแช่แห้ง พระธาตุประจำปีเกิดปีเถาะ-วัดภูมินทร์-วัดช้างค้ำ-ชมจิตรกรรมปูนปั้นที่สวยงามของวัดศรีพันต้น-ชมจิตรกรรมไทลื้ออันงดงามภายในวิหารวัดหนองบัว
แพร่ นมัสการวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวงพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล 

EKT-178-515

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-พะเยา
 • 20.00

  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย สถานนีบริการน้ำมัน ปตท.(ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดี ติดกับสนามกีฬากองทัพบก ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่มัคคุเทศก์ ให้การต้อนรับท่านและคอยอำนวยความสะดวก

 • 20.30

  ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดพะเยา โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารว่าง บนรถจากนั้นเชิญท่านพักผ่อนบนรถตามอิสระ

วันที่ 2 พะเยา-ตักบาตรข้าวเหนียว-วัดอนาลโย-วัดศรีโคมคำ-พระธาตุจอมทอง-พ่อขุนงำเมือง-ร่วมพิธีเวียนเทียนกลางน้ำ
 • 06.00

  รุ่งอรุณที่ จังหวัดพะเยา นำท่านเข้าสู่ที่พัก ทำธุระส่วนตัว

 • 06.30

  นำท่านร่วมกับพุทธศาสนิกชนชาวพะเยา รวมทั้งพระภิกษุสงฆ์ ทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว ถวายเป็นพุทธบูชา วันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่พุทธศาสนิกชนชาวพะเยายึดถือปฏิบัติกันมา *กรุณาเตรียมอาหารแห้งเพื่อไปร่วมใส่บาตร

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหาร

 • 09.00

  นำท่านขึ้นสู่ วัดอนาลโย บน ดอยบุษราคัม นมัสการพระพุทธรูปปางต่างๆ และชมสถาปัตยกรรมที่แปลกตา สักการะวิหารพระเจ้าทันใจ และชม พุทธคยาเจดีย์จำลอง สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว และชมวิหาร พระแก้วบุษราคัมและพระพุทธรูปทองคำ และสามารถชมวิวทัศนียภาพตัวเมืองพะเยาและกว๊านพะเยาได้อย่างสวยงาม

 • 11.00

  นำท่านเข้าชม วัดศรีอุโมงค์คำ วัดเก่าแก่อีกแห่งที่มีความสำคัญของพะเยา นำท่านสักการะ พระเจ้าล้านตื้อ หรือชื่อเป็นทางการว่า “หลวงพ่องามเมืองเรืองฤทธิ์” พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองพะเยาที่มีความสำคัญ

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร

 • 13.00

  เดินทางสู่ วัดศรีโคมคำ ให้ท่านได้กราบสักการะ พระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนองค์ใหญ่ที่สุดในล้านนาไทยและเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองชาวล้านนาแต่โบราณ รวมทั้งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของพะเยา

 • 14.00

  นำท่านสู่ วัดพระธาตุจอมทอง วัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ นำท่านสักการะ พระธาตุจอมทอง เพื่อความเป็นสิริมงคล ถือได้ว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญของพะเยาอีกแห่งหนึ่ง ที่พ่อขุนงำเมือง ได้ทรงบูรณะ วัดพระธาตุจอมทองแห่งนี้ในสมัยของพระองค์

 • 14.30

  นำท่านสักการะ อนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ลำดับที่ 9 ที่ปกครองเมืองภูกามยาว ที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยของพระองค์ พระสหายร่วมน้ำสาบานของพ่อขุนรามคำแหง และพ่อขุนเม็งราย ให้ท่านได้กราบสักการะขอพร จากนั้นให้ท่านได้เดินชมวิวทิวทัศน์ของกว๊านพะเยาตามอิสระ ถ่ายรูปกับรูปปั้นพญานาคที่ตั้งอยู่ริมกว๊านพะเยา

 • 15.00

  เข้าสู่ที่พัก โรงแรม พะเยาเกทเวย์ หรือเทียบเท่า ให้ท่านได้พักผ่อนและเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเป็นชุดขาวเพื่อเข้าร่วมงาน “เวียนเทียนกลางน้ำ” หนึ่งเดียวในโลก ของจังหวัดพะเยา

 • 16.00

  นำท่านสู่ ท่าเรือบริเวณริมกว๊านพะเยา นำท่านร่วมงานพิธีการของทางจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนหน่วยราชการ ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของจังหวัดพะเยา “เวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก”  ที่ไม่มีที่ใดเหมือน โดยจะจัดขึ้นปีละ 3 ครั้งเท่านั้น

 • 17.30

  นำท่านลงเรือ โดยมีชาวบ้านพายเรือสู่ วัดติโลกอาราม วัดเก่าแก่ทีมีอายุกว่า 400 ปี ที่ตั้งอยู่กลางกว๊านพะเยา เพื่อร่วมพิธีการเวียนเทียนกลางน้ำ

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ที่ร้านอาหาร แล้วกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนยามค่ำคืน

วันที่ 3 พะเยา-น่าน-พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน-วัดภูมินทร์-วัดช้างค้ำ-วัดหนองบัว
 • เช้า

  รุ่งอรุณยามเช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  อำลา จังหวัดพะเยา นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดน่าน

 • 10.30

  เดินทางถึง จังหวัดน่าน นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน ซึ่งเดิมเป็นที่ประทับของเจ้าเมืองน่าน ในพิพิธภัณฑ์นี้ มี “งาช้างดำ” นำมาจากเชียงตุง จากนั้นนมัสการวัดดังต่างๆ ทั่วเมืองน่านซึ่งมีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไป อันได้แก่ วัดภูมินทร์ จุดเด่นของวัดนี้คือเป็นวัดที่สร้างทรงจัตุรมุขหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่ดูคล้ายตั้งอยู่บนหลังพญานาค 2 ตัว อีกทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือชาวไทยลื้ออันวิจิตรพิสดาร   วัดช้างค้ำ  เป็นวัดหลวงในเขตนครน่าน

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร  หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ อ.ท่าวังผา

 • 14.00

  นำท่านสู่ วัดหนองบัว บ้านหนองบัว อ.ท่าวังผา เป็นวัดเก่าแก่ของหมู่บ้าน จากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านทำให้สันนิษฐานได้ว่าวัดไทลื้อแห่งนี้สร้างราวพ.ศ. 2405 ชมจิตรกรรมไทลื้ออันงดงามภายในวิหาร นำท่านชม ชุมชนไทลื้อ ซึ่งอพยพมาจากสิบสองปันนา เลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียง  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับตัวเมือง จ.น่าน

 • 17.00

  นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมเทวราช น่าน ที่พักในตัวเมืองน่าน เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระ

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ที่ร้านอาหาร

 • 19.30

  หลังอาหาร หากวันเดินทางตรงกับวัน เสาร์-อาทิตย์ นำท่านเดินเที่ยว ถนนคนเดินน่าน เพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้าพื้นเมืองและอาหารการกินพื้นเมือง ในบรรยากาศยามค่ำคืน ได้ตามอิสระ

วันที่ 4 วัดพระธาตุแช่แห้ง-น่าน-แพร่-วัดพระธาตุช่อแฮ-นครสวรรค์-กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.30

  นำท่านเข้าสู่ วัดพระธาตุแช่แห้ง นำท่านกราบสักการะ องค์พระธาตุ ที่ชาวล้านนาเชื่อว่าเป็นพระธาตุประจำปีเถาะ หรือปีกระต่าย มีอายุราว 600 ปี ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุด้านหน้า เป็นตัวพญานาค หน้าบันไดเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว ถือเป็นเอกลักษณ์ของศิลปกรรมเมืองน่าน

 • 09.30

  นำท่านเดินทางสู่ จ.แพร่ หลังจากนั้นนมัสการ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จ.แพร่ 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ที่ร้านอาหาร 

 • 13.00

  นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ให้ท่านพักผ่อนตามอิสระบนรถ ระหว่างทางแวะเข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันเพื่อความสะดวก และเลือกซื้อของฝากที่ นครสวรรค์

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ที่ร้านอาหาร จ.นครสวรรค์ 

 • 22.00

  เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง ท่องเที่ยวตามรายการ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)
 3. ค่าอาหาร 10 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 5. ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์
 6. ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง
 7. ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 9. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 2. ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ), ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม
 3. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 4. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน        
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ   ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ   ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ   บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ และอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ"
 5. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 6. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน   ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 7. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

โปรแกรมทัวร์แนะนำ