บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จัดนำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ

บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด
24/18 หมู่9 ซอยรามอินทรา34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
063-282-4654
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
euakarntours@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ไหว้ 7 พระธาตุ นครพนม 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ ไหว้ 7 พระธาตุ นครพนม 3 วัน 1 คืน
5,500฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

วัดพระธาตุนคร - วัดพระธาตุพนม - วัดพระธาตุเรณูนคร - วัดพระธาตุศรีคูณ
วัดพระธาตุมหาชัย - วัดพระธาตุประสิทธิ์ - วัดพระธาตุท่าอุเทน

EKT-140-720

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - จ.นครพนม
 • 18:30

  จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7

   

 • 19.00

  ล้อหมุน !! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป

วันที่ 2 จ.นครพนม - วัดพระธาตุนคร - วัดพระธาตุพนม - วัดพระธาตุเรณูนคร - วัดพระธาตุศรีคูณ
 • 05:30

  เดินทางถึง จ.นครพนม อิสระให้ท่านได้ทำภาระกิจส่วนตัว รับประทานอาหารเช้า  ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไป วัดพระธาตุนคร หรือ วัดมหาธาตุ อ.เมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง พระธาตุคู่บุญของผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีรูปแบบตามพระธาตุพนมองค์เดิม นำท่านออกเดินทางสู่ อ.ธาตุพนม นำท่านนมัสการ วัดพระธาตุพนมพระธาตุประจำวันเกิดของชาวปีวอก และเป็นพระธาตุประจำวันเกิดของชาววันอาทิตย์ ด้วย

 • 12.00

  บริการอาหารกลางวัน  ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางไป วัดพระธาตุเรณูนคร อ.เรณูนครพระธาตุคู่บ้านของชาวเรณูนคร เป็นพระธาตุของผู้ที่เกิดวันจันทร์ เดินทางไป วัดพระธาตุศรีคูณ อ.นาแกเป็นพระธาตุคู่บุญของชาวเกิดวันอังคาร ตรงกับลักษณะของคนที่เกิดวันอังคารซึ่งจะเป็นนักต่อสู้ นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน เก็บสัมภาระ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 18.00

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางกลับที่พัก

วันที่ 3 วัดพระธาตุมหาชัย - วัดพระธาตุประสิทธิ์ - วัดพระธาตุท่าอุเทน – กรุงเทพฯ
 • 07:30

  นำท่านเดินทางกลับที่พัก รับประทานอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของที่พัก นำท่านเดินทางไป วัดพระธาตุมหาชัย อ.ปลาปากพระธาตุของผู้เกิดวันพุธ เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุมหาชัยจะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต

 • 10.00

  นำท่านเดินทางไป วัดพระธาตุประสิทธิ์ อ.นาหว้าพระธาตุวันเกิดของชาววันพฤหัสบดี เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุประสิทธิ์

 • 11.00

  ท่านเดินทางไป วัดพระธาตุท่าอุเทน อ.ท่าอุเทนพระธาตุประจำวันเกิดของชาววันศุกร์ อยู่ติดริมฝั่ง  แม่น้ำโขง เชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันนี้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รักอิสระรักสวยรักงาม

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างการเดินทาง แวะซื้อของฝาก และอิสระให้ท่านรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 • 23.00

  ส่งคณะทัวร์เดินทางกลับ กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมน้ำมัน และคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ค่าที่พัก 1 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน แอร์ ทีวี น้ำอุ่น)
 • ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
 • ค่ากิจกรรมต่างๆ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทางบริษัทจะถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ