บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จัดนำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ

บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด
24/18 หมู่9 ซอยรามอินทรา34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
063-282-4654
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
euakarntours@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ สีสันตะวันออก เกาะเสม็ด ระยอง 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ สีสันตะวันออก เกาะเสม็ด ระยอง 2 วัน 1 คืน
3,990฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • วัดละหารไร่
 • หาดทรายแล้ว
 • ทุ่งโปรงทอง
 • ระยองอควาเรียม
 • ตลาดท่าเพ
EKT-152-749

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพ - วัดละหารไร่ – หาดทรายแล้ว
 • 06.00

  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้ม ปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์ (กรณีกรุ๊ปเหมา เจ้าหน้าที่ไปรับถึงหน้าบ้านท่าน)  โดยมี เจ้าหน้าที่   คอยต้อนรับและอำนวย ความสะดวก

 • 07.00

  พร้อมออกเดินทางสู่   จ.ระยอง  “เที่ยว FIN ปลอดภัย สไตล์ New Normal” โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มาตฐาน ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ทุกวัน ระหว่างการเดินทางบริการท่านด้วย  อาหารกล่อง  เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์บนรถ ลูกอม+ ขนมขบเคี้ยว  หลังอาหารสนุกสนานเพลิดเพลิน กับกิจกรรมความบันเทิง  หลากหลายรูปแบบแปลกใหม่ที่ไม่ซ้ำใคร จากทีมงานมัคคุเทศก์อารมณ์ดี  พร้อมของรางวัลน่ารักๆ ระหว่างการเดินทาง

 • 10.00

  นำคณะเดินทางสู่ “วัดละหารไร่” อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นมัสการ หลวงปู่ทิม(พระครูภาวนาภิรัต) เกจิดังแห่งยุค ถึงแม้ว่าท่านจะมรณภาพไปนานแล้ว (๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๘)แต่อิทธิฤทธิ์ต่างๆยังเป็นที่กล่าวถึงจนทุกวันนี้สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯมหานคร ระหว่างทางแวะพักอิริบท ตามปั้มต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารศรีบ้านเพ

 • 13.00

  นำคณะสู่ท่าเรือบ้านเพ เพื่อเดินทางสู่เกาะเสม็ดโดยเรือ   Speed Boat  ใช้เวลาประมาณ ยี่สิบนาทีเดินทางถึงท่าเรือหน้าด่านเกาะเสม็ดจากนั้น นำคณะสู่โดยรถสองแถวท้องถิ่น ผ่านจุดบริการชำระค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติและจุดคัดกรองโควิด 19  เข้าสู่   “หาดทรายแก้ว”   ทีมงานเตรียมเตียงผ้าใบไว้บริการท่าน..อิสระพักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก

 • 15.30

  คณะเดินทางถึงที่พัก ตำนานป่า รีสอร์ท ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย  Welcome drink  เชิญสมาชิกส่งตัวแทนลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก เข้าห้องพักผ่อน ...หรือสนุกสนานกับการเล่นน้ำตามอัธยาศัย

 • 18.30

  บริการอาหารค่ำ    ณ ห้องอาหารตำนานป่า   ในบรรยากาศภายใต้ธรรมชาติที่....สุดแสนคลาสสิค หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 2 ทุ่งโปรงทอง - ระยองอควาเรียม - ตลาดท่าเพ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า  ณ ห้องอาหารของที่พัก

 • 09.30

  คณะ พร้อมกัน ล็อบบี้ ที่พัก Check Out   คืนกุญแจห้องพัก  เคลียร์ค่าใช้จ่ายส่วนตัวก่อน  นำท่านเดินทางสู่ "ทุ่งโปรงทอง" คือบริเวณป่าชายเลนริมปากแม่น้ำประแส ให้นักท่องเที่ยวได้เดินถ่ายภาพกับทุ่งแห่งนี้กันอย่างใกล้ชิด โดยเส้นทางจะไปสิ้นสุดบริเวณอนุสรณ์ เรือรบหลวงประแสเรือ สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ ตลาดบ้านเพ

 • เที่ยง

  บริการอาหาร ณ.  ร้านอาหารระเบียงไม้

 • บ่าย

  นำคณะเดินทางสู่ “ระยอง อะควอเรี่ยม”  นำท่านเยี่ยมชมความงดงามของโลกไต้ทะเล ผ่านอุโมงค์ที่สามารถมองได้แบบ 180 องศา ชมปลาทะเลที่มีสีสันสวยงามหลากหลายชนิด

 • 14.00

  นำคณะเดินทางสู่ ตลาดบ้านเพ  ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์อาหาร  จากทะเลแหล่งใหญ่ของจังหวัดระยองให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกหาได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • 18.00

  คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรมระบุ
 • ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน กรณีพัก 3 ท่าน เตียงเสริมที่ได้อาจจะมีขนาดเล็กกว่าเตียงปกติ โดยแต่ละโรงแรมมีขนาดไม่เหมือนกัน )
 • มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์* (ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว ปัญหาสุขภาพ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • *** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 200 บาท ตลอดการเดินทาง ***

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ