บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จัดนำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ

บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด
24/18 หมู่9 ซอยรามอินทรา34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
063-282-4654
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
euakarntours@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์สุดฮิป ทริปสุดมันส์ @ประจวบคีรีขันธ์ 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์สุดฮิป ทริปสุดมันส์ @ประจวบคีรีขันธ์ 3 วัน 2 คืน
5,990฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - เขาธงชัย - ดำน้ำเกาะทะลุ – เกาะสิงห์ – เกาะสังข์ - วัดหนองหอย - วัดนาหูกวาง - วัดโบสถ์เหรียญบาท-ของฝากเมืองเพชร

EKT-152-752

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - เขาธงชัย
 • 06.30

  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้ม ปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์ (กรณีกรุ๊ปเหมา เจ้าหน้าที่ไปรับถึงหน้าบ้านท่าน)  โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวย ความสะดวก ติดแท็กผูกกระเป๋า พร้อมบริการเครื่องดื่ม ให้ทุกท่านได้สดชื่น ก่อนออกเดินทาง

 • 07.00

  พร้อมออกเดินทางสู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ “เที่ยว FIN ปลอดภัย สไตล์ New Normal” โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP มาตฐาน ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ ทุกวัน

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ด้วยอาหารกล่อง

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเฉียวโอชาริมทะเล

 • บ่าย

  นำคณะเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ มีทั้งปลาทะเลปลาน้ำจืดและปลาน้ำกร่อย อุโมงค์ปลาใต้น้ำพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีทั้งปลาทะเล ปลาน้ำจืดและปลาน้ำกร่อยมีอุโมงค์ปลาใต้น้ำ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขาธงชัย เพื่อสักการะ พระพุทธกิตติสิริชัย มหาเจดีย์ภักดีประกาศ 9 ยอด และ อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ อันงดงามที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมถ่ายภาพบ้านกรูดที่งดงามเป็นที่ระลึก จากนั้นคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก บ้านกลางอ่าวบีช รีสอร์ต หรือ เทียบเท่า  เชิญท่าน ลงทะเบียน เพื่อรับกุญแจห้องพัก/ทำภารกิจส่วนตัว / ว่ายน้ำในสระ มีสระว่ายน้ำ 4 สระ

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ  ห้องอาหารบ้านเขียวซีฟู๊ด

วันที่ 2 ดำน้ำเกาะทะลุ – เกาะสิงห์ – เกาะสังข์
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ต นำคณะเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือบ้านคลองลึก ก่อนนำท่านลงเรือเดินทางสู่ เกาะสังข์ สัมผัสความงามของโลกใต้น้ำและผจญภัยไปในท้องทะเล ดำน้ำชมปะการังหลากพันธ์ ดอกไม้ทะเลหลากชนิด  พร้อมฝูงปลาทะเลหลากสีสันแปลกตา

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวันด้วยอาหารกล่องบนเรือ

 • บ่าย

  นำคณะเดินทาง ดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะทะลุ อีกจุดที่มีปะการังสวยงาม โดยเฉพาะเหล่าปลาการ์ตูน พร้อมพิสูจน์ที่มาของ   เกาะทะลุ  บันทึกภาพใส่แผ่นฟิล์ม

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ต

วันที่ 3 วัดหนองหอย - วัดนาหูกวาง - วัดโบสถ์เหรียญบาท-ของฝากเมืองเพชร – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก หลังจากนั้น อิสระพักผ่อน/เล่นน้ำชายหาด

 • 10.00

  คณะทำการเช็คเอาท์ออกจาก บ้านกลางอ่าว บีช รีสอร์ต นำคณะเดินทางสู่ “วัดอ่างสุวรรณ”  หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า  “วัดหนองหอย” ในอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาจดูเป็นวัดราษฎร์ธรรมดา ๆ ทั่วไปแต่ที่ไม่ธรรมดาก็ตรงที่อุโบสถของวัดนี้งดงามเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของไทยเพราะเป็น   โบสถ์ไม้ที่ทำมาจากต้นตาล

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวป้ามา

 • บ่าย

  นำคณะเดินทางสักการะ หลวงปู่ทอง  “วัดนาหูกวาง" วัดที่ชาวทับสะแกนับถือและเชื่อว่าศักดิ์สิทธิมาก ขอพรเทพทันใจ สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางสู่ “วัดโบสถ์เหรียญบาท” ชมศาลา ล็อตเตอรี่ ที่ประดับด้วยล็อตเตอรี่หลายล้านใบ และโบสถ์เหรียญบาท ทำประดับด้วยเหรียญบาท จำนวน 3,700,000 บาท ปิดท้ายวันพักผ่อนระหว่างทางแวะซื้อของฝากที่ จ.เพชรบุรี ที่ “ร้านชิดชนก” หรือ "แม่กิมลัง" สำหรับคนทางบ้าน เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ขนมหมอแกง ทองหยิบ นานาชนิด ตามอัธยาศัย

 • 19.00

  คณะเดินทางกลับถึง ภูมิลำเนา โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรมระบุ
 • ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน กรณีพัก 3 ท่าน เตียงเสริมที่ได้อาจจะมีขนาดเล็กกว่าเตียงปรกติ โดยแต่ละโรงแรมมีขนาดไม่เหมือนกัน )
 • มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์* (ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว ปัญหาสุขภาพ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • *** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 300 บาท ตลอดการเดินทาง ***

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ