บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จัดนำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ

บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด
24/18 หมู่9 ซอยรามอินทรา34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
063-282-4654
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
euakarntours@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ท่องเที่ยวทั่วไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ ท่องเที่ยวทั่วไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 วัน 1 คืน
2,999฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถโค้ช
สายการบิน
 • กุ้ยหลินเมืองไทย
 • เขื่อนรัชชประภา
 • สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์
 • ศาลหลักเมือง
 • ชุมชนท่องเที่ยวบ้านปากกะแดะ
 • วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
EKT-009-769

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี
 • 20:00

  คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก

 • 20.30

  ออกเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 2 เขาสก-กุ้ยหลินเมืองไทย-เขื่อนรัชชประภา-สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์-ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านปากกะแดะ
 • 07:00

  ถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

 • 09.00

  นำท่านเดินทางสู่ เขาสก รับฟัง Brief ก่อนเดินทางลงเรือ ระหว่างทางธรรมชาติทะเลสาบเชี่ยวหลานแวะเก็บภาพที่ระลึกกับเขาสามเกลอ ชมกุ้ยหลินเมืองไทย แวะถ่ายรูปเก็บภาพบรรยายกาศ เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลานเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ อยู่ในจังหวัดสุราษฏร์ธานี นำท่านเดินทางสู่ สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์ ตั้งอยู่หลังวัดเขาพัง เป็นสะพานแขวนด้วยสลิงขนาดไม่ใหญ่มากพาดผ่านแม่น้ำสายเล็กๆ ไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่นี่คือสามารถมองเห็นภูเขารูปหัวใจหรือภูเขาเทพพิทักษ์ได้จากบนสะพานนี้

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะรูปแบบ  ทางสถาปัตยกรรมไทย สร้างด้วยคอนกรีตตามแบบศิลปะศรีวิชัย โดยนำเค้าโครงของเจดีย์วัดพระบรมธาตุไชยา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ทางศิลปกรรมมาเป็นแม่แบบขององค์ศาลหลักเมือง นำท่านไปยัง ชุมชนท่องเที่ยวบ้านปากกะแดะ อยู่ในอำเภอดอนสัก เป็นแหล่งขายอาหาร  ทะเลทั้งสดและแห้ง และยังเป็นชุมชนเลี้ยงหอยนางรมอีกด้วย

 • เย็น

  อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ ตลาดศาลเจ้า

วันที่ 3 วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร-ร้านขายของฝากไข่เค็มไชยา- กรุงเทพฯ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

 • 09.00

  นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ซึ่งปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นำท่านแวะซื้อของ ไข่เค็มไชยา เป็นของฝากขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของอำเภอไชยาเนื่องจากใช้ไข่เป็ดธรรมชาติมาทำด้วยเทคนิคที่แตกต่างจากไข่เค็มถิ่นอื่น 

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน แบบ Set Box

 • 15.00

  นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

เงื่อนไข

 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 500 บาท
 • กรณีที่มีเด็กอายุ 0-2 ปี ชำระค่าทัวร์ 50% จากราคาทัวร์ปกติของผู้ใหญ่
 • ค่าทิปคนขับรถ แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

โปรแกรมทัวร์แนะนำ