บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จัดนำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ

บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด
24/18 หมู่9 ซอยรามอินทรา34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
063-282-4654
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
euakarntours@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ ชูวี้ดูวา......จะพาเธอไปดำน้ำอ่าวแสมสาร ชลบุรี ระยอง 2 วัน 1 คืน

ทัวร์ในประเทศ ชูวี้ดูวา......จะพาเธอไปดำน้ำอ่าวแสมสาร ชลบุรี ระยอง 2 วัน 1 คืน
4,590฿
ราคาเริ่มต้น
2 วัน 1 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน
 • ดำน้ำดูปะการังอ่าวแสมสาร
 • Serena Phla 
 • ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค
 • เขาซีจรรย์
 • Art in Paradise
EKT-152-777

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 อาณาจักรแห่งความเป็นไทย – ดำน้ำดูปะการังอ่าวแสมสาร – Serena Phla
 • 06:30

  พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้ม ปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์ 

 • 07.00

  พร้อมออกเดินทางสู่ จ.ชลบุรี  “เที่ยว FIN ปลอดภัย สไตล์ New Normal” โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP        

 • 10.00

  คณะเดินทางถึงสวนไทย พัทยา อาณาจักรแห่งความเป็นไทยที่คุณจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่แห่งการท่องเที่ยวและ  เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วีถีชีวิต  อันงดงามและทรงคุณค่าของชาวไทยทั่วทั้ง ๖ ภาค และศาสตร์พระราชาบนพื้นที่หว่า ๒๕๐ ไร่ โดยแบ่งเป็นโซนต่างๆ

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวันด้วยเมนู  ขันโตกบุฟเฟต์พร้อมรับชมการแสดง ณ สวนไทย

 • 13.45

  นำคณะขึ้นรถบัส หรือ รถตู้..คันเดิน นำท่านเดินทางต่อเข้าสู่ที่พัก

 • 14.00

  คณะเดินทางถึงที่พัก  Seresne Phla   ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า

 • 14.30

  นำคณะเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือแสมสาร เชิญสมาชิกทุกท่านสวมชูชีพให้เรียบร้อย ก่อนนำสมาชิกทุกเดินเดินทางสู่จุด ดำน้ำดูปะการัง บริเวณอ่าวแสมสาร จำนวน 5 จุด ซึ่งแต่ละจุดจะมีปะการังหลากพันธ์

 • 19.30

  บริการอาหารค่ำ    ณ ห้องอาหารของโรงแรม     

วันที่ 2 ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค – เขาซีจรรย์ – Art in Paradise – ของฝากอ่างศิลา
 • 09:30

  นำท่านเดินทางสู่ “ ไร่องุ่นซิลเวอร์ เลค ” (Silver lake) อาณาจักรทั้งผลิต และจำหน่ายองุ่นสด ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากองุ่นและล่าสุดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ประจำเมืองพัทยาซึ่งเจ้าของไร่องุ่นแห่งนี้เป็นของอดีต   

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารปูเป็น

 • บ่าย

  นำคณะเดินทางสู่ Art in paradise พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ มีพื้นที่กว่า 5,800 ตารางเมตร ภายในแบ่งเป็นห้องแสดงงาน 12 ห้องภาพ ที่วาดขึ้นทั้งหมด

 • 14.30

  นำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯมหานคร  ระหว่างทางแวะซื้อของฝากทางบ้าน อาทิเช่น อาหารทะเลสด และแห้ง พร้อมอาหารอื่น ๆ อีก มากมาย ณ อ่างศิลา สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางต่อสู่กรุงเทพมหานคร

 • 18.00

  คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม (สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรมระบุ
 • ค่าทีพัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน กรณีพัก 3 ท่าน เตียงเสริมที่ได้อาจจะมีขนาดเล็กกว่าเตียงปกติ โดยแต่ละโรงแรมมีขนาดไม่เหมือนกัน )
 • มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท *เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์* (ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว ปัญหาสุขภาพ)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • *** ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ท่านละ 200 บาท ตลอดการเดินทาง ***

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ