บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จัดนำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ

บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด
24/18 หมู่9 ซอยรามอินทรา34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
063-282-4654
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
euakarntours@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ เขาขนาบน้ำ อ่าวนาง ดำน้ำ 4 เกาะ 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ กระบี่ เขาขนาบน้ำ อ่าวนาง ดำน้ำ 4 เกาะ 4 วัน 2 คืน
8,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

นมัสการพระธาตุ ณ วัดถ้ำเสือ ตะลุยที่เที่ยวสุด Unseen แห่งอันดามัน ดำน้ำ 4 เกาะ ชมทะเลแหวก

EKT-061-808

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
 • 18.00

  พร้อมกัน ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และมัคคุเทศก์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

 • 19.00

  นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดกระบี่ โดยรถตู้ VIP เมืองชายทะเลในฝัน งดงามด้วยหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ปะการังสวย ถ้ำโตรกชะโงกผา และหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 130 เกาะ รวมกันเป็นมนต์เสน่ห์ที่สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน

วันที่ 2 กระบี่ – คลองท่อม – สระมรกต – น้ำตกร้อน – เมืองกระบี่ – ล่องเรือชมบรรยากาศเขาขนาบน้ำ – ตลาดคลองวาน ๒๕๖๕ – ลานปูดำ – อ่าวนาง
 • 07.00

  เดินทางถึง จังหวัดกระบี่ ให้อิสระท่านทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย เพื่อเดินทางต่อ

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ร้านราชรสติ่มซำ เมนูพิเศษ ติ่มซำ นำท่านเดินทางสู่ สระมรกต ตั้งอยู่ในอำเภอคลองท่อม มีกำเนิดมาจากธารน้ำอุ่น ในผืนป่าที่ราบต่ำภาคใต้ นำท่านเดินทางสู่ น้ำตกร้อน คลองท่อม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของกระบี่ มีลักษณะเป็นน้ำตกร้อน นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเจ้าฟ้า ล่องเรือชมบรรยากาศเขาขนาบน้ำ เพื่อไปรับประทานอาหารกลางวัน

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านกระชังวิวซีฟู้ด

 • บ่าย

  บริเวณร้านกระชังวิวซีฟู้ดยังมีร้าน ตลาดร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน O-top คลองวาน พ.ศ 2565 อีกจุดนึงที่พาชวนเช็คอิน กับวิถีชาวบ้านที่เรียบง่าย ริมโค้งน้ำ บรรยากาศริมเล นำท่านเดินทางสู่ ลานปูดำ หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ "อนุสาวรีย์ปูดำ" ตั้งอยู่ที่ท่าเรือขนาบน้ำ จุดตรงนี้เป็นจุดชมวิวชั้นดีของเมืองกระบี่ 

 • ค่ำ

  บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารวังทรายซีฟู้ด

วันที่ 3 หาดนพรัตน์ธารา หมู่เกาะพีพี – ดำน้ำ 4 เกาะ (เกาะปอดะ, เกาะไก่, เกาะทับ, เกาะหม้อ, หาดไร่เลย์, ถ้ำพระนาง)
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางสู่ท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี ชมทัศนียภาพที่สวยงามของสันทรายที่เชื่อมติดต่อกันระหว่าง เกาะทับ และเกาะไก่ (ทะเลแหวก) เล่นน้ำดูปะการังท่ามกลางฝูงปลามากมายหลายชนิดที่เกาะไก่และเกาะปอดะ

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารบนเกาะไก่

 • บ่าย

  เดินทางชมหาดพระนาง และสักการบูชาโต๊ะนาง ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวบ้านพร้อมชมหินงอกหินย้อยที่ถ้ำพระนาง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณหาดไร่เลย์ และหาดพระนาง หลังจากนั้นเดินทางถึงท่าเรือหาดนพรัตน์ธารา – หมู่เกาะพีพี กลับสู่โรงแรมที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  อาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 4 ร้านของฝากจี้ออ – วัดถ้ำเสือ – กรุงเทพฯ
 • 08:00

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 • 08.00

  นำท่านเช็คเอ้าท์สัมภาระ พร้อมเดินทางกลับสู่ ร้านของฝากจี้ออ เดินทางถึง ร้านของฝากจี้ออ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากที่ขึ้นชื่อ ทั้ง ขนมเต้าส้อ, น้ำพริกรสเด็ด, ไตปลาแห้ง,ของแห้งต่างๆ มากมาย เดินทางสู่ วัดถ้ำเสือ 

 • กลางวัน

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารโกตุง สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 • 23.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่ารถตู้ VIP ตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 6 – 8 ท่าน ต่อ 1 คันรถตู้ ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา ** ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไม่ถึง 6 ท่าน และประสงค์ที่จะเดินทาง ลูกค้าจะต้องชำระค่าส่วนต่างเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่อีกครั้ง **

โปรแกรมทัวร์แนะนำ