บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จัดนำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ

บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด
24/18 หมู่9 ซอยรามอินทรา34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
063-282-4654
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
euakarntours@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ วงกลมเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน - ปาย 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ วงกลมเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน - ปาย 3 วัน 2 คืน
6,990฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Nok Air
สายการบิน

สวนสนสามใบ - ชุมชนบ้านละอูบ – วัดพระธาตุดอยกองมู - สะพานซูตองเป้
ลีไวน์รักษ์ไทยรีสอร์ท - จ่าโบ๋ – พระธาตุแม่เย็น - หมู่บ้านสันติชล - ชมทะเลหมอกหยุนไหล
วัดน้ำฮู – สะพานปาย – ร้านกาแฟ Coffee in Love

EKT-152-866

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) – เชียงใหม่ – สวนสนสามใบ - ชุมชนบ้านละอูบ – วัดพระธาตุดอยกองมู
 • 05.00

  คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ อาคาร 2 ประตู เคาน์เตอร์สายการบินนกแอร์ เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระในการเดินทาง

 • 07.00

  คณะพร้อมออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD8302

 • 08.10

  นำคณะออกเดินทางสู่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยรถตู้ปรับอากาศ ตามเส้นทาง จอมทอง - ฮอด - แม่สะเรียง ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง พร้อมเครื่องดื่มเย็น ๆ ถึงอำเภอฮอดแวะออบหลวง ชม แกรนด์แคนย่อนสยาม และ สวนสนบ่อแก้ว สวนสนสามใบที่ปลูกเรียงรายอย่างงดงาม

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารอินทิรา อ.แม่สะเรียง

 • บ่าย

  เดินทางสู่ ชุมชนละอูบ “ละว้าชน คนภูเขา” ชุมชน OTOP นวัตวิถีต้นแบบแห่งแม่ฮ่องสอน จากนั้นเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยกองมู วัดคู่บ้านคู่เมืองที่ตั้งอยู่บนเขามีพระธาตุเจดีย์ 2 องค์

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารไข่มุก

วันที่ 2 สะพานซูตองเป้ – ลีไวน์รักษ์ไทยรีสอร์ท – จ่าโบ๋ – พระธาตุแม่เย็น - หมู่บ้านสันติชล – ถนนคนเดิน
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท เดินทางสู่ สะพานไม้ซูตองเป้ นับว่าเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กว้าง 2 เมตร ยาวประมาณ 500 เมตร เป็นภาษาไทใหญ่แปลว่า อธิษฐานสำเร็จ นำชม ลีไวน์รักไทยรีสอร์ท มนต์เสน่ห์ไร่ชาและขุนเขา บ้านดินออกแบบเป็นบ้านสไตล์จีนผสมผสานกับล้านนา

 • เที่ยง

  บริการอาหารเที่ยง ณ ลีไวน์รักษ์ไทย ไร่ชาชุมชนคนจีนยูนาน

 • บ่าย

  เดินทางต่อสู่ ชุมชนบ้านจ่าโบ่ ชื่อของชุมชนชาวเขาแห่งหนึ่งบนดอยสูง อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวลาหู่ที่โยกย้ายถิ่นฐานมาจากห้วยยาว นำโดย นายจ่าโบ่ ไพรเนติธรรม เลยเป็นที่มาของชื่อชุมชนแห่งนี้ แวะ จุดชมวิวกิ่วลม เบื้องหน้าเป็นภูเขาสลับซับซ้อน จากนั้นชมอาทิตย์อัสดงตกดิน ณ พระธาตุแม่เย็น พระธาตุคู่เมืองปาย นำชม หมู่บ้านสันติชล หมู่บ้านคนจีนยูนาน ที่สร้างขึ้นจากดินเหนียวทั้งหลัง

 • เย็น

  บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารของ รีสอร์ท

วันที่ 3 ชมทะเลหมอกหยุนไหล – วัดน้ำฮู – สะพานปาย – ร้านกาแฟ Coffee in Love – เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ
 • เช้า

  โปรแกรมตื่นเช้า นั่งรถขึ้นไปชมอาทิตย์ขึ้นและชมทะเลหมอก ณ จุดชมวิวหยุนไหล หลังพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลับที่พัก บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดน้ำฮู สักการะหลวงพ่ออุ่นเมือง พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองปายที่เคารพและศักดิ์สิทธิ์แวะชม สะพานประวัติศาสตร์ปาย สร้างโดยสงครามโลกครั้งที่ 2 เหมือนสะพานข้ามแม่น้ำแควแวะถ่ายรูปชมร้านกาแฟ COFFEE IN LOVE (ไม่รวมค่าอาหารภายในร้าน) ที่มีชื่อเสียงจากการถ่ายละคร แวะถ่ายรูป สะพานประวัติศาสตร์ปาย

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร

 • บ่าย

  นำชม วัดอุโมงค์ หรือ สวนพุทธธรรม โบราณสถานที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มากกว่า 700 ปี สร้างขึ้นในสมัยพญามังราย ต่อมาพญากือนาทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นเพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสานากรรมฐาน จากนั้นเดินทางสู่ ร้านกาแฟจังเกิ้ล เดอ คาเฟ่ บ้านถวาย (ไม่รวมค่าอาหารภายในร้าน) ร้านกาแฟอาหารและเครื่องดื่มสุดฮิต วิวหลักล้าน

 • 18.00

  นำท่านเดินทางสู่ วนัสนันท์ ซื้อของฝาก สินค้าอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ เช่น ไส้อั่ว แหนม น้ำพริกหนุ่ม แคปหมู อื่น ๆ ของฝากอีกมากมาย พร้อมอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยก่อนนำท่านเดินทางสู่สนามบินเชียงใหม่

 • 20.40

  เหิรฟ้าสู่ สนามบินดอนเมือง โดยสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 8325

 • 21.45

  คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและประทับใจ

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการนกแอร์ ชั้นประหยัด พร้อมน้ำหนัก 10 ก.ก และ carry on 7 ก.ก.
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
 • ค่าที่พักระดับ 3 ดาว ตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2 – 3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท คุ้มครองตั้งแต่ อายุ 1 – 75 ปี (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวผู้ชำนาญเส้นทาง
 • ค่าบริการโหลดสัมภาระ กระเป๋าเดินทาง ตามที่สายการบินระบุ
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและทิปคนขับรถ 300 บาท /ทริป/ ท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ