บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด

เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านการท่องเที่ยว จัดนำเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ ทัวร์ในประเทศ

บริษัท เอื้อการย์ทัวร์ จำกัด
24/18 หมู่9 ซอยรามอินทรา34 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
063-282-4654
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.
euakarntours@gmail.com

ทัวร์ในประเทศ เชียงราย 4 วัน 2 คืน

ทัวร์ในประเทศ เชียงราย 4 วัน 2 คืน
7,999฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
รถตู้
สายการบิน

วัดห้วยปลากั้ง - สิงห์ปาร์ค - วัดร่องเสือเต้น - แม่สาย - เมล่อนฟาร์ม
ดอยผาฮี้ - สวนคุณปู่ - พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง

EKT-053-964

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ - เชียงราย
 • 16.30

  พร้อมคณะที่ ปั้มน้ำมัน ปตท. ถนนวิภาวดีรังสิต (ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า) โดยมีทีมงาน และมัคคุเทศน์ให้การต้อนรับ

 • 17.30

  ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ “จังหวัดเชียงราย” สนุกสนานไปกับกิจกรรมระหว่างการเดินทาง พร้อมฟังบรรยายสิ่งที่น่าสนใจ จากนั้นพักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย…

วันที่ 2 วัดห้วยปลากั้ง - สิงห์ปาร์ค - วัดร่องเสือเต้น - แม่สาย - เมล่อนฟาร์ม
 • 05.00

  นำท่านแวะจุดพักรถ เพื่อทำภาระกิจส่วนตัว ล้างหน้า แปรงฟัน...

 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร นำท่านสู่ วัดห้วยปลากั้ง เป็นอีกวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงรายที่สวยงามตั้งอยู่บนเขา และมีเนินเขารายรอบวัด สามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามสิ่งที่โดดเด่นของวัดนี้ คือ " พบโชคธรรมเจดีย์" 

 • เที่ยง

  รัปประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านเดินทางสู่ “วัดร่องเสือเต้น” ในอดีตสถานที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของวัดร้าง ก่อนจะพบเห็นเศษซากอิฐโบราณสถานในวัดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก เมื่อ 80-100 ปีก่อน จากนั้นนำท่านสู่ เมล่อนฟาร์ม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟาร์มเล็กๆ เนื้อที่เพียง 2 ไร่ กลางทุ่งนา แต่อัดแน่ด้วยคุณภาพ ให้ท่านได้เข้าชมฟาร์มเมล่อน เชอรี่ไต้หวัน 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3 ดอยผาฮี้ - สวนคุณปู่ - พระตำหนักดอยตุง - สวนแม่ฟ้าหลวง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นเดินทางสู่ ดอยผาฮี้ เป็นหมู่บ้านชาวอาข่าที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีแบบโบราณดั้งเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์ 

 • 12.00

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย... (มีร้านอาหารมากมายให้ท่านได้เลือก พร้อมนั่งทานแบบห้อยขา) จากนั้นนำท่านแวะจิบกาแฟ (รวมกาแฟพร้อมของว่างท่านละ 1 ชุด) พร้อมชมวิวสุดอลังการ ณ ร้านสวนคุณปู่ Life  Museum เป็นชื่อของร้านคาเฟ่แห่งใหม่ในจังหวัดเชียงรายที่ใช้เวลาสร้างถึงสี่ปี  นำท่านเดินทางสู่ พระตำหนักดอยตุง-สวนแม่ฟ้าหลวง

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

วันที่ 4 เชียงราย - ลำปาง - วัดพระธาตุลำปางหลวง - กรุงเทพ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ... นำท่านแวะสักการะพระธาตุลำปางหลวง ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่มากมาย และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ.... อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย...

 • 23.00

  เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ...

เงื่อนไข

 1. ค่ารถตู้
 2. ค่าที่พัก 2 คืน (โรงแรมระดับ สามดาว)
 3. ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 4. ค่าเครื่องดื่ม / ของว่าง ระหว่างเดินทางบนรถ
 5. ค่าเข้าชม / ค่าเรือ และ ค่ารถเข้าสถานที่ต่างๆในโปรแกรม
 6. ค่าประกันการเดินทาง
 7. ค่าเจ้าหน้านำเที่ยว และเจ้าหน้าที่บริการ
 1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีเป็นนิติบุคคล)
 2. ค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมดที่สั่งเพิ่ม เช่นโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์, ใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
 3. ทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ 300 บาท

โปรแกรมทัวร์แนะนำ